Добре дошли в магазин ЕкоДом!
Валута:BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език: BG

Количка

0 артикула
Валута:BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език: BG
  • Меню

Категории

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МИКРОСИС Ко ЕООД, с ЕИК 131180113 с адрес на регистрация и управление гр. София, ул. "Проф. Христо Вакарелски" №13, офис 1 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите наричани по-долу КЛИЕНТ на платформата за електронна търговия ecodom.bg, наричана по-долу ecodom.bg и доставчиците на стоки в нея. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи”, КЛИЕНТА се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на ecodom.bg, съхранение на IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на ecodom.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.

4. След кликане на бутона "Купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката”. Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТА получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.

5. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКА уведомява КЛИЕНТА за изчерпването и, чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТА ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с включено ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ДОСТАВЧИКА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТА дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТА не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
КЛИЕНТА може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ДОСТАВЧИКЪТ предлага гаранционен документ на своите КЛИЕНТИ за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от КЛИЕНТА стока. Независимо от търговската гаранция ДОСТАВЧИКА отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно изискванията на чл. 112-115 от ЗЗП.

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, КЛИЕНТА следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

10. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.

11. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.ecodom.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е КЛИЕНТ на ДОСТАВЧИКА  се задължава при ползване на услугите:

 •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.ecodom.bg услуги;
 •    да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 •    да не извършва злоумишлени действия;
 •    да обезщети ДОСТАВЧИКА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които КЛИЕНТЪТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ecodom.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 15.  КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

16. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

17. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ecodom.bg

18. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 

19. ДОСТАВЧИКА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

20. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА .

21. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВЧИКА.  

22. ДОСТАВЧИКЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на КЛИЕНТА и позволяват възстановяване на информация за КЛИЕНТА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23. ДОСТАВЧИКЪТ  гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ  защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА  може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТА не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че КЛИЕНТА заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

25. Под “КЛИЕНТ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ecodom.bg на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от КЛИЕНТА.

27. Интернет магазина  www.ecodom.bg е собственост на ДОСТАВЧИКА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.